۱۸ شهریور , ۱۳۹۵

اسامی برندگان مسابقه بزرگ قرآنی شفق

ردیف کد پیگیری تلفن ثابت موبایل جایزه
۱ ۹۶۷۱۷ ۳۵۳۵۲۵۳۳۸۴ ۹۱۳***۶۳۱۹ ۴ سکه کامل
۲ ۷۹۵۲۵ ۳۵۳۲۳۵۴۴۹۹ ۹۱۳***۱۵۴۶ سکه کامل
۳ ۳۱۴۱۷ ۳۵۳۲۶۳۳۷۶۲ ۹۱۳***۷۹۶۴ سکه کامل
۴ ۱۱۸۰۴۵ ۳۵۳۸۲۹۲۷۶۹ ۹۱۳***۲۷۹۲ سکه کامل
۵ ۱۲۴۱۲۰ ۳۵۳۸۲۹۹۶۱۸ ۹۱۳***۶۹۶۵ سکه کامل
۶ ۷۶۴۷۳ ۲۱۷۷۰۴۳۵۱۸ ۲۱۷***۳۵۱۸ کارت هدیه
۷ ۳۶۱۹۶ ۳۵۳۲۲۲۳۰۷۲ ۹۱۳***۰۳۵۶ کارت هدیه
۸ ۹۱۰۲۷ ۳۵۳۲۳۴۲۴۵۰ ۹۲۱***۳۵۳۰ کارت هدیه
۹ ۸۱۲۴۱ ۳۵۳۲۳۵۰۱۷۱ ۹۱۳***۴۵۷۹ کارت هدیه
۱۰ ۵۲۹۸۲ ۳۵۳۲۳۵۶۲۸۸ ۹۳۶***۲۹۸۸ کارت هدیه
۱۱ ۸۷۴۵۲ ۳۵۳۲۵۲۸۵۱۴ ۹۳۳***۵۷۴۵ کارت هدیه
۱۲ ۸۸۸۶۹ ۳۵۳۲۵۲۸۸۳۷ ۹۱۳***۲۶۲۴ کارت هدیه
۱۳ ۶۱۲۷۵ ۳۵۳۲۵۴۵۱۵۲ ۹۱۳***۴۲۲۱ کارت هدیه
۱۴ ۵۹۹۰۲ ۳۵۳۲۶۲۵۱۹۷ ۹۱۴***۹۵۴۸ کارت هدیه
۱۵ ۵۸۰۰۶ ۳۵۳۲۶۲۵۵۳۹ ۹۱۳***۱۰۴۹ کارت هدیه
۱۶ ۳۶۳۴۵ ۳۵۳۲۶۲۵۶۹۲ ۹۱۳***۹۲۵۲ کارت هدیه
۱۷ ۶۳۲۴۱ ۳۵۳۲۶۲۵۶۹۲ ۹۱۰***۹۲۵۲ کارت هدیه
۱۸ ۶۲۴۰۵ ۳۵۳۲۶۳۵۶۷۰ ۹۱۳***۶۷۷۰ کارت هدیه
۱۹ ۸۸۴۴۷ ۳۵۳۲۸۷۲۵۰۶ ۹۱۳***۳۸۴۵ کارت هدیه
۲۰ ۹۴۱۵۷ ۳۵۳۲۸۷۲۷۷۷ ۹۱۳***۸۶۷۰ کارت هدیه
۲۱ ۸۲۶۶۱ ۳۵۳۲۸۷۳۰۱۵ ۹۱۳***۷۷۱۳ کارت هدیه
۲۲ ۱۸۵۳۹ ۳۵۳۲۸۷۷۳۷۷ ۹۱۴***۲۵۲۱ کارت هدیه
۲۳ ۹۴۶۳۱ ۳۵۳۲۸۷۷۴۲۱ ۹۱۳***۸۳۶۸ کارت هدیه
۲۴ ۹۹۸۸۲ ۳۵۳۵۲۱۳۰۸۷ ۹۱۳***۲۰۶۳ کارت هدیه
۲۵ ۴۴۹۴۸ ۳۵۳۵۲۱۳۲۲۰ ۹۱۴***۷۵۷۸ کارت هدیه
۲۶ ۴۶۵۵۰ ۳۵۳۵۲۱۵۰۵۹ ۹۱۳***۲۷۲۹ کارت هدیه
۲۷ ۵۳۷۳۲ ۳۵۳۵۲۲۶۵۹۲ ۹۱۳***۷۷۰۵ کارت هدیه
۲۸ ۸۳۱۹۴ ۳۵۳۵۲۳۲۹۳۴ ۹۱۳***۱۳۵۸ کارت هدیه
۲۹ ۷۷۷۹۳ ۳۵۳۵۲۴۱۳۲۰ ۹۳۵***۹۴۰۵ کارت هدیه
۳۰ ۱۴۰۸۹ ۳۵۳۵۲۶۱۵۳۱ ۹۲۱***۱۵۳۶ کارت هدیه
۳۱ ۷۵۴۶۹ ۳۵۳۵۲۶۱۵۳۱ ۹۲۱***۱۵۳۶ کارت هدیه
۳۲ ۹۰۴۰۹ ۳۵۳۵۲۷۰۴۲۸ ۹۱۳***۳۰۰۲ کارت هدیه
۳۳ ۸۷۱۵۶ ۳۵۳۵۲۷۸۹۲۸ ۹۱۳***۷۴۵۳ کارت هدیه
۳۴ ۲۹۹۸۴ ۳۵۳۶۲۰۳۷۹۸ ۹۳۷***۹۲۵۹ کارت هدیه
۳۵ ۲۵۸۹۸ ۳۵۳۶۲۱۳۶۱۴ ۹۱۳***۴۲۰۷ کارت هدیه
۳۶ ۷۹۱۶۵ ۳۵۳۶۲۱۴۱۹۷ ۹۱۳***۴۱۷۴ کارت هدیه
۳۷ ۳۴۸۴۳ ۳۵۳۶۲۲۲۱۵۶ ۹۱۳***۷۷۲۰ کارت هدیه
۳۸ ۵۰۷۵۲ ۳۵۳۶۲۳۲۴۶۲ ۹۱۳***۵۷۳۴ کارت هدیه
۳۹ ۵۰۶۶۳ ۳۵۳۶۲۳۴۳۷۳ ۹۳۸***۸۶۷۱ کارت هدیه
۴۰ ۶۳۳۷۵ ۳۵۳۶۲۳۶۷۸۷ ۹۱۳***۲۴۱۵ کارت هدیه
۴۱ ۱۶۶۵۶ ۳۵۳۶۲۳۹۲۸۴ ۹۳۸***۵۶۶۴ کارت هدیه
۴۲ ۴۶۵۰۴ ۳۵۳۶۲۴۲۳۲۴ ۹۹۰***۵۶۷۶ کارت هدیه
۴۳ ۹۰۸۹۲ ۳۵۳۶۲۴۲۴۹۳ ۹۱۳***۸۷۹۶ کارت هدیه
۴۴ ۲۲۶۰۶ ۳۵۳۶۲۵۳۱۰۸ ۹۱۳***۲۶۹۰ کارت هدیه
۴۵ ۲۲۱۰۴ ۳۵۳۶۲۵۹۶۸۵ ۹۱۳***۴۳۵۰ کارت هدیه
۴۶ ۶۵۰۷۷ ۳۵۳۶۲۷۱۰۸۸ ۹۱۰***۷۴۵۵ کارت هدیه
۴۷ ۱۰۴۱۹۸ ۳۵۳۸۲۹۰۸۹۸ ۹۱۳***۲۷۹۴ کارت هدیه
۴۸ ۱۰۵۶۴۱ ۳۵۳۸۲۹۷۲۹۷ ۹۱۳***۱۹۲۹ کارت هدیه
۴۹ ۱۰۶۹۶۶ ۳۵۳۸۲۹۴۳۴۸ ۹۱۳***۹۵۳۷ کارت هدیه
۵۰ ۱۰۸۴۳۹ ۳۵۳۸۲۹۶۲۰۱ ۹۱۳***۰۲۴۴ کارت هدیه
۵۱ ۱۰۸۹۲۱ ۳۵۳۸۲۹۵۸۰۰ ۹۱۳***۲۰۵۸ کارت هدیه
۵۲ ۱۱۰۱۸۸ ۳۵۳۸۲۹۱۷۴۸ ۹۱۳***۵۵۶۹ کارت هدیه
۵۳ ۱۱۰۶۳۵ ۳۵۳۸۲۹۱۸۸۶ ۹۱۳***۸۵۵۳ کارت هدیه
۵۴ ۱۱۱۹۱۰ ۳۵۳۸۲۹۱۸۱۱ ۹۱۳***۷۵۵۲ کارت هدیه
۵۵ ۱۱۴۴۴۰ ۳۵۳۸۲۹۲۳۰۱ ۹۱۳***۶۹۸۹ کارت هدیه
۵۶ ۱۱۵۱۷۴ ۳۵۳۸۲۹۹۰۸۲ ۹۱۳***۶۱۱۳ کارت هدیه
۵۷ ۱۱۶۰۰۰ ۳۵۳۸۲۹۰۷۰۰ ۹۱۳***۷۰۰۵ کارت هدیه
۵۸ ۱۱۷۰۷۲ ۳۵۳۸۲۹۴۱۵۶ ۹۱۳***۳۴۲۹ کارت هدیه
۵۹ ۱۲۰۲۴۹ ۳۵۳۸۲۹۴۵۷۲ ۹۱۳***۳۲۱۹ کارت هدیه
۶۰ ۱۲۰۷۹۶ ۳۵۳۸۲۹۶۴۹۱ ۹۱۳***۱۱۲۷ کارت هدیه
۶۱ ۱۲۲۳۰۱ ۳۵۳۸۲۹۹۵۲۷ ۹۱۳***۷۸۰۱ کارت هدیه
۶۲ ۱۲۴۸۳۳ ۳۵۳۸۲۹۹۲۵۳ ۹۱۳***۴۶۴۴ کارت هدیه
۶۳ ۱۲۵۵۶۴ ۳۵۳۸۲۹۴۲۴۴ ۹۱۳***۵۳۹۱ کارت هدیه
۶۴ ۱۲۶۴۷۶ ۳۵۳۸۲۹۹۶۵۳ ۹۱۳***۴۳۱۹ کارت هدیه
۶۵ ۱۲۶۷۰۶ ۳۵۳۸۲۹۰۷۱۷ ۹۱۳***۴۴۷۰ کارت هدیه
۶۶ ۱۲۸۶۳۸ ۳۵۳۸۲۹۹۸۰۴ ۹۱۳***۷۸۵۹ کارت هدیه
۶۷ ۱۳۱۸۱۳ ۳۵۳۸۲۹۱۹۵۴ ۹۱۳***۵۰۹۹ کارت هدیه
۶۸ ۱۳۲۵۱۰ ۳۵۳۸۲۹۰۲۷۲ ۹۱۳***۰۸۹۴ کارت هدیه
۶۹ ۱۳۴۶۰۵ ۳۵۳۸۲۹۵۶۰۹ ۹۱۳***۴۰۸۳ کارت هدیه
۷۰ ۱۳۵۲۴۴ ۳۵۳۸۲۹۲۷۷۶ ۹۱۳***۵۱۴۹ کارت هدیه
۷۱ ۱۳۵۸۸۹ ۳۵۳۸۲۹۲۴۹۰ ۹۱۳***۰۸۳۱ کارت هدیه
۷۲ ۱۳۸۳۶۶ ۳۵۳۸۲۹۱۳۷۹ ۹۱۳***۲۳۹۴ کارت هدیه
۷۳ ۱۴۱۲۳۸ ۳۵۳۸۲۹۲۸۲۱ ۹۱۳***۷۲۷۷ کارت هدیه
۷۴ ۱۴۱۹۷۲ ۳۵۳۸۲۹۷۸۵۹ ۹۱۳***۳۴۶۳ کارت هدیه
۷۵ ۱۴۳۰۱۷ ۳۵۳۸۲۹۲۹۶۷ ۹۱۳***۹۸۱۴ کارت هدیه
۷۶ ۱۴۳۳۵۲ ۳۵۳۸۲۹۶۱۵۱ ۹۱۳***۱۳۸۱ کارت هدیه
۷۷ ۱۴۳۴۳۸ ۳۵۳۸۲۹۰۹۲۴ ۹۱۳***۱۵۹۸ کارت هدیه
۷۸ ۱۴۵۰۲۱ ۳۵۳۸۲۹۴۳۵۶ ۹۱۳***۵۸۹۹ کارت هدیه
۷۹ ۱۴۷۱۱۰ ۳۵۳۸۲۹۰۹۰۵ ۹۱۳***۱۰۱۶ کارت هدیه
۸۰ ۱۴۷۳۷۶ ۳۵۳۸۲۹۸۷۱۸ ۹۱۳***۸۷۲۰ کارت هدیه
۸۱ ۱۵۲۱۵۰ ۳۵۳۸۲۹۵۵۸۵ ۹۱۳***۹۸۹۸ کارت هدیه
۸۲ ۱۵۳۵۰۶ ۳۵۳۸۲۹۹۴۸۰ ۹۱۳***۴۸۰۲ کارت هدیه
۸۳ ۱۵۵۱۶۸ ۳۵۳۸۲۹۵۷۱۹ ۹۱۳***۵۰۶۲ کارت هدیه
۸۴ ۱۵۵۳۰۵ ۳۵۳۸۲۹۹۸۲۴ ۹۱۳***۰۱۵۲ کارت هدیه
۸۵ ۱۵۷۳۳۶ ۳۵۳۸۲۹۱۱۸۴ ۹۱۳***۳۲۷۰ کارت هدیه
۸۶ ۱۵۸۹۹۰ ۳۵۳۸۲۹۱۸۶۳ ۹۱۳***۲۰۷۰ کارت هدیه
۸۷ ۱۷۰۰۳۳ ۳۵۳۸۲۹۲۷۲۶ ۹۱۳***۵۸۹۱ کارت هدیه
۸۸ ۱۷۸۱۳۰ ۳۵۳۸۲۹۶۴۰۰ ۹۱۳***۳۶۱۳ کارت هدیه
۸۹ ۱۷۹۴۷۲ ۳۵۳۸۲۹۴۶۷۶ ۹۱۳***۱۷۲۶ کارت هدیه
۹۰ ۱۸۶۱۲۴ ۳۵۳۸۲۹۶۸۹۹ ۹۱۳***۷۰۲۳ کارت هدیه
۹۱ ۱۸۸۳۷۵ ۳۵۳۸۲۹۹۵۸۵ ۹۱۳***۸۶۳۳ کارت هدیه
۹۲ ۱۸۸۵۲۰ ۳۵۳۸۲۹۳۷۹۰ ۹۱۳***۰۸۴۸ کارت هدیه
۹۳ ۱۸۸۵۳۹ ۳۵۳۸۲۹۸۵۵۹ ۹۱۳***۰۴۷۹ کارت هدیه
۹۴ ۱۸۸۸۴۴ ۳۵۳۸۲۹۹۴۵۷ ۹۱۳***۱۲۴۰ کارت هدیه
۹۵ ۱۸۹۹۸۷ ۳۵۳۸۲۹۳۰۸۳ ۹۱۳***۵۲۱۴ کارت هدیه
۹۶ ۱۹۲۳۰۸ ۳۵۳۸۲۹۷۵۷۱ ۹۱۳***۳۵۶۴ کارت هدیه
۹۷ ۱۹۶۶۰۴ ۳۵۳۸۲۹۰۴۲۸ ۹۱۳***۸۸۳۴ کارت هدیه
۹۸ ۱۹۶۸۷۴ ۳۵۳۸۲۹۹۳۸۶ ۹۱۳***۶۱۸۰ کارت هدیه
۹۹ ۱۹۹۰۳۲ ۳۵۳۸۲۹۲۴۳۸ ۹۱۳***۵۶۰۱ کارت هدیه
۱۰۰ ۳۳۳۴۸ ۳۵۳۶۲۸۵۶۳۵ ۹۰۱***۰۳۲۸ کارت هدیه
۱۰۱ ۹۰۸۶۳ ۳۵۳۶۲۸۵۶۳۵ ۹۱۳***۷۴۸۲ کارت هدیه
۱۰۲ ۱۲۸۴۹ ۳۵۳۶۲۹۳۶۵۸ ۹۱۳***۹۰۴۰ کارت هدیه
۱۰۳ ۱۹۳۳۲ ۳۵۳۶۲۹۳۸۷۶ ۹۱۷***۰۴۷۴ کارت هدیه
۱۰۴ ۸۵۹۹۵ ۳۵۳۶۳۰۵۸۶۰ ۹۱۳***۱۴۵۸ کارت هدیه
۱۰۵ ۵۵۷۱۷ ۳۵۳۷۲۱۵۶۱۰ ۹۱۳***۲۳۶۹ کارت هدیه
۱۰۶ ۸۹۶۴۷ ۳۵۳۷۲۱۵۶۶۰ ۹۳۸***۳۹۳۹ کارت هدیه
۱۰۷ ۶۸۶۹۷ ۳۵۳۷۲۱۶۷۶۹ ۹۱۳***۸۲۴۲ کارت هدیه
۱۰۸ ۲۶۴۱۷ ۳۵۳۷۲۲۲۸۰۴ ۹۱۳***۵۹۸۲ کارت هدیه
۱۰۹ ۹۴۸۸۱ ۳۵۳۷۲۲۴۸۴۹ ۹۱۳***۴۰۲۷ کارت هدیه
۱۱۰ ۵۸۶۸۵ ۳۵۳۷۲۲۵۷۳۵ ۹۱۳***۴۰۱۶ کارت هدیه
۱۱۱ ۶۱۲۳۳ ۳۵۳۷۲۳۸۷۹۶ ۹۱۳***۰۴۷۵ کارت هدیه
۱۱۲ ۳۵۷۵۴ ۳۵۳۸۲۰۰۵۱۵ ۹۱۳***۶۴۰۶ کارت هدیه
۱۱۳ ۵۶۴۳۲ ۳۵۳۸۲۱۰۵۲۹ ۹۱۳***۲۶۱۶ کارت هدیه
۱۱۴ ۶۶۲۲۳ ۳۵۳۸۲۴۲۳۳۸ ۹۱۳***۹۹۲۴ کارت هدیه
۱۱۵ ۵۱۴۶۹ ۳۵۳۸۲۴۵۷۶۳ ۹۱۳***۸۸۲۱ کارت هدیه
۱۱۶ ۲۴۶۴۶ ۳۵۳۸۲۴۹۴۹۴ ۹۱۳***۷۳۰۲ کارت هدیه
۱۱۷ ۷۵۳۹۵ ۳۵۳۸۲۸۳۳۳۷ ۹۱۰***۴۴۸۴ کارت هدیه
۱۱۸ ۵۶۹۲۴ ۳۵۳۸۲۸۵۲۵۷ ۹۱۳***۹۱۱۴ کارت هدیه
۱۱۹ ۴۱۶۶۶ ۳۵۳۸۲۸۷۵۴۳ ۹۱۳***۴۵۶۹ کارت هدیه
۱۲۰ ۴۳۹۷۰ ۳۵۳۲۳۳۷۶۶۰ ۹۱۳***۷۶۴۵ نیم سکه
۱۲۱ ۷۸۵۴۲ ۳۵۳۲۶۳۳۳۶۸ ۹۱۳***۳۴۷۶ نیم سکه
۱۲۲ ۶۵۱۷۵ ۳۵۳۲۶۳۵۳۳۰ ۹۱۳***۲۶۸۱ نیم سکه
۱۲۳ ۶۰۱۶۹ ۳۵۳۲۸۲۱۲۴۳ ۹۳۷***۶۷۱۷ نیم سکه
۱۲۴ ۷۷۷۹۷ ۳۵۳۵۲۵۷۶۶۰ ۹۱۳***۸۰۳۲ نیم سکه
۱۲۵ ۲۶۴۲۷ ۳۵۳۶۲۰۴۰۳۸ ۹۱۳***۲۹۷۱ نیم سکه
۱۲۶ ۱۲۱۵۴۴ ۳۵۳۸۲۹۱۶۳۱ ۹۱۳***۷۴۴۸ نیم سکه
۱۲۷ ۱۳۱۸۶۷ ۳۵۳۸۲۹۳۴۱۵ ۹۱۳***۷۶۵۳ نیم سکه
۱۲۸ ۱۸۹۵۷۹ ۳۵۳۸۲۹۰۲۷۰ ۹۱۳***۰۱۴۷ نیم سکه
۱۲۹ ۲۶۷۲۵ ۳۵۳۷۲۱۶۵۳۵ ۳۵۳***۶۵۳۵ نیم سکه
۱۳۰ ۱۶۳۹۷ ۳۵۳۷۲۱۷۰۵۵ ۹۱۳***۰۴۲۹ نیم سکه
۱۳۱ ۷۵۶۴۸ ۳۵۳۷۲۲۳۳۲۵ ۹۱۳***۵۲۱۰ نیم سکه
۱۳۲ ۳۶۸۸۹ ۳۵۳۷۲۴۵۹۶۵ ۹۱۳***۳۷۱۵ نیم سکه
۱۳۳ ۵۰۱۸۱ ۳۵۳۸۲۵۰۵۳۵ ۹۱۳***۹۶۹۴ نیم سکه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *